Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten aangeboden door de internetboetiek van THE WATCHHOUSE. Deze voorwaarden worden aan de koper automatisch ter beschikking gesteld onder de rubriek “Onze collectie”. De klant wordt dus geacht deze verkoopsvoorwaarden, zonder enige voorbehoud, te aanvaarden wanneer hij een bestelling plaatst.

ARTIKEL 1 – PRIJS

De aangeduide prijzen zijn vermeld in euros, inclusief taksen. De leverings- en behandelingskosten zijn niet in deze prijs begrepen.

Alle bestellingen van welke origine ook zijn betaalbaar in EUR.
THE WATCHHOUSE behoudt zich het recht voor, zijn prijzen op gelijk welk moment te wijzigen. De bestelde producten worden gefactureerd op basis van de op het ogenblik van de bestelling in voege zijnde tarieven en beschikbaarheid.

ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID

Ons productaanbod en de daarbij horende prijzen blijven geldig zolang ze zichtbaar op de website van THE WATCHHOUSE staan en binnen de limiet van de beschikbare voorraad.

Indien een product niet beschikbaar is op het ogenblik dat u een bestelling plaatst, zullen wij u dit per e-mail of per brief zo vlug als mogelijk laten weten. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en indien uw bankrekening ondertussen al gedebiteerd werd, zal u onmiddellijk terugbetaald worden.

ARTIKEL 3 – LEVERING

De aangekochte producten via de site van THE WATCHHOUSE zullen geleverd worden op het adres dat de koper tijdens het bestellingsproces opgeeft.

ARTIKEL 4 – VOLDAAN OF GELD TERUG

Indien de levering niet conform is met de beschrijving die de koper via internet gekregen heeft, betalen wij de koper volledig terug.

Wij verbinden ons ertoe, de klant terug te betalen of het product om te ruilen indien het product niet overeenstemt met de bestelling. De aanvraag hieromtrent dient te gebeuren binnen de 7 werkdagen na leveringsdatum.
In geen enkel geval mag de klant een product terugsturen zonder een door onze klantendienst toegekend “retournummer”. Dit nummer kan de klant verkrijgen door eenvoudigweg naar onze klantendienst te bellen.

Het “retournummer” dient zichtbaar op de retourzending geplakt te worden. Indien dit nummer niet duidelijk vermeld staat op de retourzending, dan behoudt THE WATCHHOUSE zich het recht voor, de zending te weigeren. Wij raden u bovendien aan, uw zending aangetekend te versturen of een verzekerde verzending te gebruiken (tesamen met een aangepaste verzekering in geval van verlies).

De terugbetaling zal binnen een termijn van 30 dagen plaatsvinden.

ARTIKEL 5 – BETALING

Voor de betaling van uw facturen heeft u de keuze tussen de volgende betaalwijzen :
– ofwel met een bankoverschrijving

– ofwel met een postmandaat

– ofwel met een bankkaart die in dit geval enkel gebruikt wordt voor de betaling van het voorschot tot een maximaal bedrag van 20% van de aankoopprijs. Het saldo wordt vervolgens betaald met één van de hierboven beschreven betaalwijzen.

In het geval dat er een voorschot dient betaald te worden, wordt dit als een garantie beschouwd. Wordt het saldo niet binnen één maand voldaan, dan wordt de verkoop van rechtswege teniet gedaan, ongeacht het verzakingsrecht van de koper conform artikel 11 en THE WATCHHOUSE kan het reeds betaalde voorschot behouden als een forfaitaire schadevergoeding in geval van verbreking, zonder dat zij zich voor deze schadevergoeding uitvoering dienen te verantwoorden.

Er zal door de verkoper geen enkel pakje tegen rembours aanvaard worden, wat de reden ook moge wezen.
De levering van de bestelde producten gaat pas in nadat THE WATCHHOUSE effectief de betaling ontvangen heeft.

ARTIKEL 6 – BEVEILIGING

De opdrachtgever van de online betaling aan THE WATCHHOUSE wordt beschermd door een beveiligingssysteem bestaande uit een SSL-versleuteling. De gegevens worden in geen enkel geval op onze servers beheerd of gestockeerd.

BESCHERMING VAN GEGEVENS :

Alle persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, fax, e-mailadres, IP van uw computer, …) die u THE WATCHHOUSE hebt laten geworden, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen op geen enkele wijze aan derden doorgegeven worden.

Deze gegevens zullen ook niet gebruikt worden zonder het voorafgaand akkoord van de klant. Deze informatie zal enkel gebruikt worden wanneer wij u een e-mail of een brief willen toesturen.

Conform de van kracht zijnde wetgeving, heeft u het recht, uw persoonlijke gegevens in te kijken en eventueel aan te passen. Daarvoor dient u een e-mail te richten aan info@thewatchhouse.be

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

THE WATCHHOUSE is enkel aansprakelijk voor de informatie die ze zelf op haar site verspreid heeft.

In geval van een manifest verschil tussen de eigenschappen van het product en zijn eigenlijke voorstelling en/of de verkoopsvoorwaarden, is THE WATCHHOUSE niet gehouden zijn aansprakelijkheid op te nemen.

Bij professionele aankopen, kan THE WATCHHOUSE niet aansprakelijk gesteld worden voor alle indirecte schade, bedrijfs- en inkomensverlies, schade of kosten, die eventueel voortvloeien uit de aankoop van de producten.

Onze producten zijn niet verenigbaar met een professioneel gebruik. THE WATCHHOUSE kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke afbreuk resulterend uit een professionele activiteit.
De ter verkoop aangeboden producten zijn conform aan de Belgische wetgeving terzake. Indien nodig, is het aan de buitenlandse klant om zich eerst bij de lokale autoriteiten te bevragen en te laten controleren of de gebruiksmogelijkheden van het product dat hij wenst aan te kopen wel degelijk in orde zijn.

ARTIKEL 8 – GARANTIE/WAARBORG

Om gebruik te maken van de garantie, dient men noodzakelijkerwijze de originele aankoopfactuur van het product te kunnen voorleggen.

De garantie dekt de volgende opsomming niet :

– Het abnormale of niet-conforme gebruik van de producten. In dit verband verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing die tesamen met de producten geleverd wordt en die vooraf met speciale aandacht dient gelezen te worden.

– De gebreken die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van het product en de gevolgen daarvan.

Alle tweedehandsuurwerken beschikken over een garantie, gaande van 6 tot 12 maand, al naargelang de omstandigheden en ingaand op de datum die op het garantiebewijs vermeld staat. Tijdens deze periode verbindt THE WATCHHOUSE er zich toe, gratis alle bestaande fabricagegebreken op het ogenblik van de levering enerzijds en alle eventuele defecten ontstaan in de loop van de garantieperiode anderzijds te herstellen. De transportkosten blijven evenwel ten laste van de klant.

De garantie voor een uurwerk is echter niet van toepassing in de volgende gevallen :

– Een probleem dat ontstaan is door een ongeval.

– Een probleem dat ontstaan is door een foutieve handeling.

– Een probleem dat ontstaan is door een gebrek aan onderhoud of veroorzaakt door interventies van niet-geautoriseerde derden en de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

– De slijtage van de batterij, van de armband, van het omhulsel en van het glas.

– Een verroest uurwerk dat niet waterdicht is of dat foutief gebruikt werd naargelang de diepte van het water.

Heb u een probleem, stuur uw uurwerk dan terug naar onze werkplaatsen.

ARTIKEL 9 – DE VERPAKKING

De bestelde producten worden geleverd in een doos, tesamen met de handleiding en het garantiebewijs.

Om uw bestelling in de beste voorwaarden te kunnen verzenden, worden de producten geleverd in een robuste, speciaal daarvoor bestudeerde verpakking. Op die manier kunnen wij de inhoud van het pak op de best mogelijke wijze beschermen.

ARTIKEL 10 – LEVERINGSKOSTEN EN TERMIJN

• Neem in een van de winkels (gratis).
• Levering in België: Bpack 24 uur service (gratis) + vervoer verzekering: 0,5% van de waarde van het object (verplicht)
• Levering buiten de EU: Fedex, beveiligd (op aanvraag) + transportverzekering: 1% van de waarde van het objec

De verzendingskosten worden forfaitair berekend naargelang de plaats/bestemming van de levering. Het bedrag van de bestelling heeft hier geen impact op. De levering gebeurt door de firma FedEx
Al onze stukken zijn verzekerd tijdens het transport.
De leveringstermijn hangt af het land waar de levering dient plaats te vinden.

De firma FedEx maakt het mogelijk, te leveren binnen een termijn van 48 (achtenveertig) uur, vertrekkend vanuit de opslagplaatsen van THE WATCHHOUSE. Deze termijn is slechts indicatief.
Op het ogenblik van de verzending ontvangt u een opvolgingsnummer.

De koper heeft geen recht tot schadevergoeding, nalatigheidsintresten of annulering van de bestelling in geval de verkoper de leveringstermijn overschrijdt.

Mocht er zich toch een vertraging voorgedaan hebben in de vooropgestelde leveringstermijn, dan zal de koper dit schriftelijk (per brief of e-mail) moeten melden aan THE WATCHHOUSE zodat deze laatste bij FedEx kan nagaan wat er verkeerd gelopen is.
Dit onderzoek bij FedEx kan tot 21 werkdagen duren. Indien het product tijdens deze periode teruggestuurd wordt, dan zal het onmiddellijk opnieuw naar het domicilie van de koper of naar de op de bestelbon vermelde bestemming verzonden worden.

Indien het product niet teruggevonden wordt tijdens de periode van 21 werkdagen, zal THE WATCHHOUSE  “ter compensatie” de terugbetaling bij FedEx eisen en daarna de klant terugbetalen.

ARTIKEL 11 – VERZAKINGSRECHT

De koper behoudt zich het recht voor, aan de verkoop te verzaken, binnen een termijn van 14 werkdagen volgend op de leveringsdag. De koper die van dit recht gebruik wenst te maken, moet dit expliciet kenbaar maken aan de verkoper d.m.v. een aangetekend schrijven dat binnen de hierboven vermelde termijn verstuurd dient te worden. Bij dit aangetekend schrijven dient het terug te sturen artikel in de staat waarin de koper het ontvangen heeft, in zijn originele verpakking, gevoegd te worden (zie eveneens artikel 14). De verkoper beschikt vervolgens over een termijn van 30 dagen te beginnen met de leveringsdatum om de terugbetaling aan de koper uit te voeren.

ARTIKEL 12 – KLANTENDIENST

Onze klantendienst staat te uwer beschikking voor eventuele vragen en/of problemen.

Tel.: +3250/62.72.92
Fax: +3250/62.72.93

Email : info@thewatchhouse.be

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Onderhavig contract is uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Bij geschillen is dan ook enkel het Belgisch recht van toepassing en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

ARTIKEL 14 – BETEKENINGEN EN KLACHTEN

THE WATCHHOUSE is een commerciële merknaam. Iedere betekening of klacht dient verstuurd te worden naar de firma die de producten onder deze merknaam commercialiseert, met name naar :

BVBA G.V.P. ENJOY, Louisalaan, 205-207 bt4 B-1050 Brussel

De klant behoudt zich bovendien het recht voor, de verkoper te informeren dat hij de aankoop kostenloos en zonder opgave van redenen kan annuleren binnen de 14 werkdagen, te beginnen met de ochtend van de levering.